Jadwiga Andegaweńska żyła w latach 1374 – 1399, panowała natomiast w latach 1384 – 1399. Była córką Ludwika Wielkiego, króla Węgier i Polski, oraz Elżbiety Bośniaczki. Urodziła się na Węgrzech. Ze względu na kulturalny klimat środowiska, w którym dorastała, posiadła zdolności intelektualne, oprócz czytania i pisania, również zamiłowanie do sztuki i nauki.

Przybyła do Polski w roku 1384, podczas gdy jej starsza siostra Maria została królową Węgier. Została ukoronowana na królową Polski w roku 1384. Pierwsze kilka lat sprawowała władzę całkiem samodzielnie, mając dalej wpływ na kształt polityki nawet po ślubie z Jagiełłą.

Tymczasem Jadwiga nie była chętna do związku z Jagiełłą i dużo bardziej ceniła sobie Wilhelma Habsburga, któremu została poślubiona w wieku lat czterech, on natomiast mając wówczas szesnaście lat przybył do Krakowa by dopełnić małżeństwa. Tymczasem jednak małżeństwo to nie spotkało się z uznaniem panów polskich, bowiem oznaczało w prostej linii podporządkowanie Polski obcej w swych interesach dynastii Habsburgów. Panowie polscy mieli już wówczas na uwadze racje stanu płynącą raczej ze związku politycznego z Litwą, wybrali więc na króla wielkiego księcia Jagiełłę. Jadwiga nie była zgodna z decyzją szlachty, spotykając się potajemnie z Wilhelmem. W końcu jednak perswazja jakiej została poddana wymusiła na niej poddanie się woli polskiej racji stanu, a to chociażby przez wzgląd na zagrożenie, jakie dla Polski i Litwy stwarzał Zakon Krzyżacki.

Jak wiadomo doszło w roku 1385 do unii polski – litewskiej w Krewie. W związku z tym Jadwiga świadomie już odwołała śluby z Wilhelmem i pogodziła się ze związkiem z dotąd dla niej barbarzyńskim Jagiełłą. Podjęła jednak ostrożne kroki wchodząc w ten związek, badając przyszłego małżonka dzięki zaufanemu Zawiszy z Oleśnicy. Motywem dystansującym Jadwigę był rzekomo szpetny wygląd Litwina. Jadwiga ciągle jeszcze marzyła bowiem o życiu intelektualistki zaślubionej z równie uczonym panem, a do tego przystojnym, który byłby bliższy jej ideałom i w sam raz na pana młodego, podczas gdy Jagiełło był od niej dwadzieścia lat starszy był wciąż jeszcze niepiśmienny. Zdecydowała się jednak na poświęcenie dla dobra polityki obojga narodów, która miała dzięki temu przetrwać cztery wieki.

Okazała się dobrą królową, dzięki której doszło do świetności Akademii Krakowskiej. Według źródeł pisanych królowa była postacią dość skromną, nosiła nawet w okresie wielkiego postu włośnicę. Nie dajmy się jednak zwieźć pozorom, ponieważ Jadwiga nie zrezygnowała z wpływu na politykę, czego dowodem jest ówczesna pomyślna wyprawa na Ruś Czerwoną przez nią inspirowana, skutkująca tam polskim panowaniem. Byłą ponadto dobrym mediatorem w relacjach trójstronnych między Krzyżakami i papiestwem.

Czas wpływał na Jadwigę. Dystansowała się wobec geopolityki, oddając się raczej dobroczynności i modlitwie, budząc wśród poddanych opinie świętobliwej i wybitnej. Wraz z mężem doczekała się córki, które jednak wkrótce zmarła, a po niej jej matka. Należy przy tym zaznaczyć, że źródła wypowiadają się o jej urodzie w samych superlatywach. Potrafiła jednak poświęcić urodę i marzenia o księciu z bajki na rzecz realnych politycznych korzyści Polski.

„Królowa Jadwiga” autorstwa Lucjana Rydela jest pozycją obowiązkową dla chcących pogłębić swą wiedzę na temat Królowej Jadwigi z dynastii Andegawenów.