Lenin

Włodzimierz lljicz Lenin (22.04.1870-21.01.1924) – Główny teoretyk leninizmu, był rzecznikiem ścisłego rozdziału między partią a klasą robotniczą i stworzył tym samym odpowiednie warunki do sprawowania dyktatorskiej władzy przez komunistów. Jego ideologia rozpowszechniła się szeroko, ale upragniona rewolucja światowa się nie dokonała.

Lenin, trzecie spośród sześciorga dzieci inspektora szkolnego i córki fizyka, przyszedł na świat pod na­zwiskiem Uljanow w Symbirsku (zmiana nazwy w 1901). Gdy miał 17 lat jego najstarszy brat Aleksan­der został stracony z powodu udzia­łu w zamachu na cara Aleksandra III. Choć rodzina była odtąd krymi­nalnie obciążona, Włodzimierz otrzymał — dzięki pośrednictwu swego nauczyciela — miejsce na studiach, na wydziale prawa w Ka­zaniu (jesień 1887). Kilka miesięcy później musiał opuścić uniwersytet z powodu uczestnictwa w wiecu zorganizowanym przez studentów. Egzamin z prawa złożył w końcu 1891 w Petersburgu.

1895: Aresztowanie i wygnanie. W 1893 Lenin przyłączył się do ugrupowania marksistowskiego. Po dwuletnim pobycie w Europie Za­chodniej założył jesienią 1895 w Petersburgu Związek Walki o  Wyzwolenie Klasy Robotniczej. Już w grudniu tego roku został are­sztowany; sąd skazał go na 15 mie­sięcy więzienia oraz na wygnanie na Syberię (od 1897). Tam spotkał Nadieżdę Krupską, którą znał z Pe­tersburga, i w 1898 poślubił ją.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *