Władimir Iljicz Uljanow (1870 – 1924), znany jako Lenin, przyszedł na świat w Symbirsku. Teoretyk i ideolog komunizmu, autor tak zwanego leninizmu. Zasady marksizmu przewartościował do postaci tak zwanego bolszewizmu. Był piewcą centralizmu demokratycznego w strukturach władzy.

Od edukacji do emigracji

Ukończył gimnazjum, by następnie rozpocząć studia prawnicze. Zasilał zebrania rewolucyjne za co został zesłany. Studia ukończył w trybie eksternistycznym w Petersburgu. Trudnił się po studiach stanowiskiem obrońcy sądowego. Był już wówczas ściślej związany z środowiskiem rewolucyjnym. Był autorem scalenia tych środowisk, bowiem utworzył w 1895 roku Związek Walki o Wyzwolenie Klasy Robotniczej. Był to powód, dla którego dwa lata później został zesłany na Syberię. Ze zsyłki powrócił w roku 1900 udając się na emigrację.

Działalność emigracyjna

Trafił do Niemiec, gdzie podjął prace redakcyjne nad gazetą rewolucyjną „Iskra”, przyjmując jednocześnie pseudonim Lenin. Doprowadził swym programem do rozłamu w łonie Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji (SDPRR), wówczas to powstało radykalne ugrupowanie bolszewików oraz mniej radykalne mienszewików. Był następnie obecny w trakcie rosyjskiej rewolucji w latach 1905 – 1907. Wkrótce jednak emigrował ponownie. Wraz z definitywnym rozpadem SDPRR stał się przywódcą bolszewików. W latach natomiast 1912 – 1914 przebywał m.in. w Krakowie, będąc korespondentem legalnej w Rosji gazety „Prawda”.

W kierunku władzy totalnej

Po wybuchu I wojny przebywał w Szwajcarii. Pracował wówczas nad teoretyczną odsłoną swych idei. Był obecny w 1915 i 1916 roku na konferencjach II Międzynarodówki, zwalczając reformistów i opowiadając się za stanowiskiem klasy robotniczej wolnym od zaangażowania w działania wojenne. Powrócił do Piotrogrodu w 1917 roku w związku ze zwycięstwem rewolucji lutowej. Wówczas to ogłosił swe tezy kwietniowe forsujące rewolucję socjalistyczną w miejsce burżuazyjno – demokratycznej. Padło wtedy też hasło „Cała władza w ręce rad”, angażujące bolszewików do organizowania się. Partia tymczasem została zdelegalizowana, co znowu wymusiło na nim emigracje. Nadszedł wkrótce październik 1917, kiedy to mógł już przejąć władzę. Stanął na czele Rady Komisarzy Ludowych. Miała miejsce w ślad za tym krwawa wojna domowa, którą prowadził do 1921 roku. Utworzył wtedy tzw. Czeka, czyli Wszechrosyjską Nadzwyczajną Komisję do Walki z Kontrrewolucją i Sabotażem. Wprowadził komunizm wojenny charakteryzujący się nacjonalizacją przemysłu, kolektywizacją rolnictwa oraz systemem kartkowym. Był autorem „czerwonego terroru”.

Cień refleksji

Poglądy gospodarcze zdążył pod koniec życia zweryfikować, podejmując w roku 1921 próbę powrotu do gospodarki rynkowej. W 1922 roku patronował jako twórca III Międzynarodówki powstaniu ZSRR. Zakończył wojnę z Niemcami pokojem brzeskim z 1918 roku, nawiązując stosunki dyplomatyczne traktatem w Rapallo. Zmarł w 1924 roku, by spocząć w mauzoleum na Placu Czerwonym.

Ciekawostki

  • Lenin zostawił po sobie testament, w którym umieścił informację, by nie dopuszczać do władzy Stalina, gdyż jest on „zbyt wielkim grubianinem”.
  • Domagał się rewolucji proletariackiej w Niemczech, na co zareagowały ówczesne władze Niemiec – umieszczając Lenina w zaplombowanym pociągu do Rosji, aby to tam poprowadził swoją rewolucję.
  • Po nieudanym, przedwczesnym przewrocie bolszewickim, ukrywał się w obawie przed aresztowaniem, mimo że nie poszukiwano go nazbyt gorliwie.

Książka

„Lenin” Antoniego Ferdynanda Ossendowkiego jest książką fabularyzowaną, dobrze oddającą ducha czasu rewolucji leninowskiej oraz samego jego twórcy.

Źródła:

  • „300 postaci które zmieniły historię Polski i świata”. Videograf II, Chorzów 2008
  • „Mały Oksfordzki Słownik Historii Świata w XX wieku”. Świat Książki, Warszawa 1995
  • https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82odzimierz_Lenin